See English Version

گروه های هدف و مخاطبان کنفرانس

اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مرتبط

دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امور مرتبط

وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه

شهرداري­ ها و سازمان­ هاي تابعه و شوراهاي اسلامي شهر

انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه موضوعات مرتبط

كليه شركت­ هاي مشاور و مجري در پروژه ­های مرتبط

كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در موضوعات مرتبط

شركت‌ها و دفاتر فني و مهندسي، پيمانكاران، انبوه‌سازان و كارفرمايان

سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي، بنيادمسكن و نظام مهندسي ساختمان